παιδικό άσθμα

 Από pediatrics ().

 

Παρ΄όλο ό,τι τη θνητότητα του παιδικού άσθματος έχει μειωθεί σημαντικά, ο επίπολασμός του εξακολουθεί να βαίνει αυξανόμενος. Η χρήση προφυλακτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων έχει αυξηθεί, στιςς ΗΠΑ, μεταξύ 1988 και 2008, από 17.8% σε 34.9% (►).

ποσοστά παιδιών με άσθμα, που χρησιμοποιούν αντιασθματικά φάρμακα ()
φάρμακο 1988-1994 % 1999-2002 % 2005-2008 %
οποιοδήποτε 17.8 21.1 34.9
εισπνεόμενα στεροειδή 4.7 12.4 23.0
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων   7.2 21.0 ***
μεθυλοξανθίνες 10.4 --- ---
σταθεροποιητές σιτευτικών κυττάρων 4.9 5.2 ----
LABA --- 3.0 11.4
>=2 φάρμακα --- 5.6 16.5

βλέπε: άσθμα-φυσική ιστορία.