πύκνωση, consolidation

  Η αντικατάσταση του αέρος στιους αεροχώρους από άλλο, μη αρέριο, υλικό.

βλεπε: πύκνωση.

Η αξονική τομογραφία έχει την ιδιαίτερη ικανόττηα να απεικονίζει παρεγχυματικές,πνευμονικές παθήσεις. Γενικά, η αξονική τομογραφία μπορεί να απεικονίσει παθήσεις των αεροχώρων, όπως: οζίδια, ατελώς περιχαρακωμένα, διαμέτρου μέχι 1 cm, αεοβρογχόγραμμα, και αεροκυψελιδογράφημα, σκιάσεις θαμβής υάλου. Τις βλα΄βες αυτές μπορεί περιγραφικά να τις εντοπίσει στο κέντρο ή την περιφέρεια των πνευμονικών πεδίων ().