ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - ερμηνεία αποτελεσμάτων - παθολογικά ευρήματα

Η έκβαση μιας δοκιμασίας κοπώσεως, κατά την οποία ο εξεταζόμενεος πέτυχε τιμές V̇Ο2  ΜΑΧ μικρότερες των 95% ορίων αξιοπιστίας προβλεπομένων του, σημαίνει ότι υπάρχει ένας παράγοντας που δεν επιτρέπει στον εξεταζόμενο να εκτελέσει άσκηση. Γενικά, οι επιδόσεις ενός υποβαλόμενου σε δοκιμασία κοπωσεως, και η ταξινόμησή τους ως προς την ανοχή στην άσκηση καταχωρούνται στον πίνακα.

 Όπως είναι συνηθισμένο στην Ιατρική κλινική πρακτική, οι εξεταζόμενοι μπορούν να σταδιοποιηθούν, ανάλογα με το ποσοστό απώλειας της V̇Ο2  ΜΑΧ, την οποία εμφανίζουν, κατά τη δοκιμασίακαρδιοπνευμονικής κοπώσεως. Έτσι, καταχωρούνται ότι έχουν υποστεί ήπια-προς-μέτρια διαταραχή, εάν καταγράψουν μείωση του V̇Ο2  ΜΑΧ μεταξύ 80-60% της προβλεπόμενης τιμής τους, ενώ ότι πρόκειται για σοβαρή διαταραχή, εάν καταγράψουν >60% απώλεια.