ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: Θεραπεία - χρήση των κορτικοστεροειδών

Η χρήση των κορτικοειδών στη θεραπεία της ΤΒ παραμένει επιφυλακτική, παρ΄όλο ότι είναι γνωστό ότι η νοσηρότητα επί φυματιώσεως είναι απότοκη εκτεταμένης κυτταρικής αλλεργίας στο βάκιλλο. Εκτός των εξής εξαιρέσεων:

  1. Η πρωιμότερη ένδειξη είναι η φυματιώδης περικαρδίτις, και η ένδειξη αυτή υποστηρίζεται από τις σχετικές ανασκοπήσεις της Συνεργασίας Cochrane (The National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Tuberculosis: clinical diagnosis and management of tuberculosis and measures for its prevention and control. London, Royal College of Physicians, 2006, Strang JI et al., 1987, Mayosi BM et al., 2002).
  2. Χρησιμοποιείτια, ακόμη, στη θεραπεία της φυματιώδους μηνιγγίτιδας  (Guy E. Thwaites et al., 2004), (Prassat et al., 2008).
  3. Πολλές περιπτώσεις του ιδιόμορφου συνδρόμου, ιmmune reconstitution inflammatory syndrome,σύνδρομο ανοσολογικής ανασυστάσεως. επί HIV-θετικών, αλλά και αρνητικών περιπτώσεων, εμφανίζουν αιθφνίδια επιδίνωση της φυματιώσεως, αν και πρόκειται για λοιμώξεις από ευαίσθητα στελέχη βακίλου, στα αντιφυματικά που λαμβάνουν.  

Εάν αποφασισθούν κορτικοειδή χορηγείται δεξαμεθαζόνη, 0.4 mg/Kg, το 24-ωρο, με προοδευτική μείωση, μετά 6-8 εβδομάδες.