εικόνα νυκτερίδας

Η εικόνα νυκτερίδας αναγνωρίζεται, ως αμφοτερόπλευρη παραπυλαία σκίαση. Ενώ κλασικά αναγνωρίζεται στην κλασική ακτινογραφία θώρακος, μπορεί να περιγραφεί και στην αξονική τομογραφία.

Γενικά, η εικόνα νυκτερίδας  παράγεται επί:

 • πνευμονικού οιδήματος, ιδιαίτερα καρδιογενούς,
 • πνευμονίας
  • πνευμονίας εξ εισροφήσεως
  • πνευμονίας από πνευμονοκύστη
  • ιογενούς πνευμονίας
  • λιποειδούς πνευμονίας.
 • εισπνοής τοξικών
  • αερίων
  • υγρών
 • πνευμονικής κυψελιδικής πρωτεΐνωσης
 • πνευμονικής αιμορραγίας
 • λεμφώματος, λευχαιμίας
 • βροχγοκυψελιδικού καρκκινώματος