Καρδιακός δείκτης, cardiac index, CI

Ο καρδιακός δείκτης είναι μια αγγειοδυναμική παράμετρος που σχετίζει την καρδιακή λειτουργία με το σωματικό μέγεθος του εξεταζόμενου. Είναι ο λόγος  της καρδιακής εξωθήσεως (Q cardiac output) με την επιφάνεια σώματος (BSA).

CI= CO /BSA.

CO=SV X HR, όπου SV, ο όγκος εξωθήσεως.

Η φυσιολογική του τιμή κυμαίνεται στο διάτημα 2.6-4.2 L/min/m3. Τιμές < 1.8 L/min/m3, ο ασθενεής μπορεί να εισάγεται σε καρδιακή κατπληξία.  Μετριέται, σχυνά, και χρησιμοποιείται στις ΜΕΘ και τις καρδιολογικές μονάδες. Για την εκτίμηση της ικανότητας της εξωθητικής ικανότητας της καρδιάς.

καρδιακός κύκλος που δείχνει τις πιέσεις στις καρδιακές κοιλότητες, του καρδιακούς τόνους το σφαγιτιδικό σφυγμό, και το ΗΚΓ, σε συγχρονισμό.

a, κολιπκή συστολή,
b, ισομετρική σύσ- παση,
c,  μεγίστη εξώθηση, 
d, μειωμένη εξώ- θηση,
e, πρωτοδιαστολική φάση,
f, ισομετρική χάλα- ση, 
g, ταχεία εισροή,
h, βραδεία πλήρωση της αριστερής κοι- λίας.
AO, διάνοιξη της αορτικής βαλβίδας,
AC, σύγκλειση της αορτικής βαλβίδας,
LV, αριστερή κοιλία,
LA, αριστερός κόλπος,
RV, δεξιά κοιλία,
MO, διάνοιξη μιτροειδούς βαλβίδας.

φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος