Φαρμακοεπαγόμενες Πνευμονοπάθειες

ακτινολογικη απεικόνιση φαρμακοεπαγόμενων πνευμονοπαθειών
διάμεση, διηθητική πνευμονοπάθεια ΔΔΠ φαρμακολογικοί παράγοντες ακτινογραφική απεικόνιση
υποξεία ΔΔΠ

μεθοτρεξάτη

νιτροφουραντοΐνη

οξεία σοβαρή ΔΔΠ μεθοτρεξάτη
ηωσινοφιλική πνευμονία μινοκυκλίνη, μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες
οξεία ηωσινοφιλική πνευμονία σύνδρομο DRESS

μινοκυκλίνη

αντεπιληπτικά

διάχυτη πνευμονική βλάβη, ARDS χημοθεραπευτικοίο παράγοντες αμιοφαρόνη
πνευμονική τιξίκόττηα από αμιοδαρόνη αμιοδαρόνη
οξεία τοξικότητα από αμιοδαρόνη αμιοδαρόνη
οργανούμενη πνευμονία ΒΟΟΡ αμιοδαρόνη, αναστολείς mTOR, στατίνες
ΔΔΠ/με κοκκιώματα λεμφαδενοπάθεια μεοσθωρακίου BcG θεραπεία iντερφερόνες μεθοτρεξάτη, αντι-TNF παράγοντες
φαρμακοεπάγωγες πνευμονοπάθειες - παθογενετικοί μηχανισμοί

μεσολαβούμενες με ανοσολογικούς μηχανισμούς - συνήθως ευνοϊκής εκβάσεως

μεσολαβούμενες μέσω κυτταροτοξικών μηχανισμών - συνήθως προάγονται σε πνευμονική ίνωση

τύποι αντιδράσεων βρογχόσπασμος, λυκοειδές σύνδρομο, σύνδρομο Loefler διάμεση πνευμονία, πνευμονία αεροχώρων, διάμεση ίνωση, ενεργητικό (αυξημένης διαπερατότητας) πνευμονικό οίδημα 
κλινικές εικόνες

ύπουλη εγκατάσταση με βήχα και δύσπνοια, σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα ενοχοποιούμενα για πνευμονικές αντιδράσεις

συχνά πυρετός

περιοριστικού τύπου μείωση της ικανόττηας αερισμού

υπεύθυνα φάρμακα χημοθεραπευτικοί παράγοντες, αντιμεταβολίτες, αντιμικροβιακά, αντιαρρυθμικά, αντιεπιληπτικά, αναλγητικά, ναρκωτικά και κατασταλτικά του ΚΝΣ, συμπαθητικομιμητικά, σκιαστικά, διάφορα
  μπλεομυκίνη

χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του λεμφώματος και του Ca των όρχεων. δοσοεξαρτώμενη πνευμονοπάθεια, σχετίζεται με την ηλίκία. ~ 35% των ληπτών αναπτύσσουν ευρήματα από το αναπνευστικό.. Θνητότηα 1-2%.

Μικρή αναλογία ασθενών αναπτύσσει ανοσομεσολαβούμενη ηωσινοφιλική πνευμονία.

Η πλειονότητα, όμως, κυτταροτοξική διάμεση πνευμονία.

συνέργεια με XRTκαι Ο2.  


διακυτακή διάμεση πάθηση εξελίσσεται σε μαζική πνευμονία αεροχώρων

ιδίως στις βάσεις

μπορεί να αναπτύξουν οζίδια που μοιάζουν με μεταστάσεις

κυκλοφωσφαμίδη

Αλκυλιωτικός κυτταροτοξικός παράγοντας, που χρησιμοποιείται σε αυτοάνοσες παθήσεις, αλλά και κακοήθειες. Προκαλεί δοσοεξαρτώμενες παρενέργειες από τους πνεύμονες <1%, με ~60% αποκατάσταση. Συνελργεια με ΧΡΤ και O2.


διάχυτες δικτυοζώδεις βλάβες, συνήθως συρρέουν στις βάσεις.

 

μπουσουλφάνη

χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Αντιδράσεις >5% των ληπών. Οι βλάβες δεν είναι δοσοεξαρτώμενες, αλλά χρειάζεται δόση >500 mg. Συχνά θανατηφόρες. Χρειάζονται 3-4 χρόνια για να αναπτυχθούν. συνέργεια με XRT και άλλες χημειοθεραπείες.μεγάλα άτυπα, τύπου ΙΙ πνευμονοκύτταρα. υπερχρωμάτωση του δέρματος. δευτεροπαθής έκκριση μελανίνης, μοιάζει με νόσο του Addisonδιάχυτες δικτυοζώδεις σκιάσεις, μερικές φορές προτίμηση στις; βάσεις, η πύκνωση παρατηρείται συχνότερα, παρ΄ότι με άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες

 

μιτομυκίνη

 (&) αλκυλιωτικός παράγοντας, αντιβιοτικό, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του πεπτικού, του μαστού, του αυχένος. ΣΥνδυλάζεται με βινκριστίνη, 5 FDU. Οι παρενλέργειές του δεν είναι δοσοεξαρτώμενες και παρατηρούνται στο 5% των ληπτών. 50% θνητότητα.


  Αδρές δικτυωτές σκιάσεις και πύκνωση αεροχώρων. συνήθως με προτίμηση στις βάσεις. Πλευριτική συλλογή συχνότερα, παρά επί άλλων κυτταροτοξικών φαρμάκων. μπορεί να εμφανίζεται σαν ΒΟΟΡ    

νιτροζουρίες

ενδοκρανιακά νεοπλάσματα, μελάνωμα, καρκίνος του πεπτικού, λέμφωμα. To BCNU συχνά συγχορηγείται με κυκλοφωσφαμίδη. Δοσοεξαρτώμενες παρενέργειες από το αναπνευστικό. σε 50%  πάνω από 1.5 gr. θνητότητα 40%


δικτυοζώδης βλάβη, κυρίως στις βάσεις, συχνά πνευμοθώρακας

χλωραμφενικόλη χρησιμοποιείται στη θεραπεία της λευχαιμίας, αποτελεί σπάνιο αίτιο πνευμονο9παθειών, με ~50% θνητότητα. προκαλούν δικτυοζώδεις σκιάσεις στις βάσεις.
ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ
μεθοτρεξάτη

ανάλογο φολικού οξέος που αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Χρησιοποιείται σε ποικιλία κακοηθειών, και, επίσης, στη ψωρίαση


Οι παρενέργειες ΔΕν είναι δοσοεξαρτώμενες και ~3% αναπτύσσουν ευρήματα, ιδίως επί ενδαρθρικής εγχύσεως. Συνοδεύεται από ηωσινοφικία αίματος. θνητότητα 1%.


Αρχικώς, διάχυτη διάμεση ν΄σος, που προάγηεται σε εμβαλωματική κυψελιδική πλήρωση. Αναστρέφεται σε διάμεση βλάβη και, ακολούθως λύεται. πλςυετική συλλογή, πυλαία αδενίτιδα και οζίδια

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ: νιτροφουραντοΐνη, σουλφασαλασίνη
Νιτροφουραντοΐνη

Η νόσος που προκαλεί μπορεί να είναι οξεία (συχνότερα) ή χρόνια (σπανιότερα). Αποδίδεται σε αντίδραση υπερευαισθησίας. με ηωσινοφιλία αίματος και πνεύμονος.  Η χρόνια πάθηση πιθανόν δευτεροπαθής σε απ΄ευθείας τοξική δράση οξειδωτικών παραγώγων, προκαλείται διάμεση πνευμονίτιδα, και ίνωση. Η πρόγνωση της οξείας μορφής είναι εξαιρετιθκή, η χρόνια μορφή επιβαρύνετια με 10% θνητότητα. 


διάχυτη δικτυακή βλάβη, που μοιάζει με πνευμονικό οίδημα, τόσο επί οξείας, όσο και επί χρόνιας παθήσεως, με προτίμηση στις βάσεις. Μπορεί να συνυπαρχει πλευριτική συλλογή. 

ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ
Αμιοδαρόνη

Ιστοπαθολογικώς, αναγνωρίζεται αύξηση της συγκεντρώσεως των φωσφολιπιδίων. (φωσφολιπίδωση) δοσοεξαρτώμενη, επίπτωση ~6%, η πρόγνωση είναι εξαιρετική. Το φάρμακο εναποτίθεται, ιδίως, στους πνεύμονες. Η βλάβη, συνήθως, χρειάζεται μήνες πριν εκδηλωθεί. 


Τα μακροφάγα έχουν ιχαρακτηριστική αφρώδη απεικόνιση και περιέχουν πολλά λυσοσωμιακά έγκλειστα, αλλά δεν σημαίνουν απαραίτητα κυταρική βλέβη. Η παρουσία τους αποκαλύπτει αμιοδαρόνη στους πνεύμονες.


Διάχυτη δικτυακή ή εμβαλωματική νόσο; των αεροχώρων, ιδίως στα άνω πνευμονικά πεδία. κια την περιφέρεια του πνεύμονος. Ομοιάζει με ηωσινοφιλική πνευμονία. Αναγνωρίζεται παχυπλευρίτις και πλευριτική συλλογή. Από την CT: υψηλής ακτινολογικής πυκνότητας βλάβες από το ιωδιούχου φύσεως σκεύασμα. 

ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ Ιστοπαθολογικά, διάμεση πνευμονίτις και νεκρωτική αγγειΐτιδα. Ηωσινοφιλία αίματος. ΚΑλή πρόγνωση
διφαινυλυδαντοΐνη

διάχυτη δικτυοζώδη νόσος. Μεσοθωρακική αδενοπάθεια, αληθές λέμφωμα, ψυδολέμφωμα, λυκοειδές σύνδρομο.

 

ΛΥΚΟΕΙΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ διλαντίνμη, υδραλαζίνη, προκαϊναμίδη (pronestyl), ισονιαζίδη
φαρμακοεπαγόμενος λύκος

Συχνότερος από τον Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Πλευροπαρεγχυματικές αλλοιώσεις, συχνότερες από τον Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Δεν επινεμούνται οι νεφροί. Εξαφανίζεται, με τη διακοπή του φαρμάκου.


αλλοιώσεις από τον θώρακα. πλευτική συλλογή, δισκοειδείς ατελεκτασίες και στις δύο βάσεις. Περικαρδιακή συλλογή. λυκοιεδής πνευμονίτις.

Αναλγητικά

   συνήθως παρατηρούνται σε ενήλικες που λαμβάνουν μεγάλες ποσόττηες για ανακούφιση από τον πόνο. Αυξάνουν τη διαπερατότητα των τριχοειδών και προκαλούν πνευμονικό οίδημα. Προκαλούν βρογχόσπασμο και άσθμα. Έχουν καλή πρόγνωση

 

Ναρκωτικά και ηρεμιστικά >50% των περιπτώσεων υπερδοσολογίας ηρωΐνης απολήγουν σε πνευμονικό ολιδημα. Αυξάνουν τη διαπερατόττηα των τριχοειδών. Υποξαιμία, οξέωση, νευρολογικές διαταραχές. Οι παρενέργειες εμφανίζονται μετά 6 ώρες. μπορεί να εμφανιστούν και με βενζοδιαζεπίνες.
σκιαστικά μέσα Πνευμονικό οίδημα με τα υδατοδιαλυτά μέσα, προφανώς λόγω αυξημένης οσμωτικότητας. Η λεμφαγγειογραφία με αιθιοδόλη μπορεί να προκαλέσει ARDS, που ομοιάζει με λιπώδη εμβολή. .
διάφορα Προκαλούν σύνδρομο ηωσινοφιλία/μυαλγία. Συνοδεύεται με διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια, όχι δοσοεξαρτώμενη.
πνευμονική κοκκιωμάτωση πνευμονική εμβολή από εξαρτησιογόνα από του στόματος που λαμβάονται IV. Αμφεταμίνες, μεθαδόνη, dilaudid, μεπεριδίνη. Ταλκ (πυριτικό μαγνήσιο), προκαλεί εικόνα περιαγγειακής ινώσεως, τύπου ξένου σώματος, λεπτοά οζίδια στις βάσεις, πνευμονική υπέρταση