Πνεύμονες - παθοφυσιολογικές παραλλαγές

 Παθολογικές παραλλαγές συνδυάζονται με μεταβολές της δομής των αεραγωγών, του πνευμονικού παρεγχύματος ή των παρακείμενων οργάνων που συνεπάγονται διάσπαση της ανατομικής αλληλουχίας του αναπνευστικού συστήματος. Μεταξύ αυτών:

Πνευμονικό εμφύσημα/χρόνια βρογχίτιδα

Η παθολογική εκτροπή οφείλεται στη συγκέντρωση φλεγμονώδους βλέννης που απολήγει σε απώλεια πιέσεως ελαστικής επαναφοράς λόγω καταστροφής του πνευμονικού παρεγχύματος ή σε αύξηση των αντιστάσεων αγωγής του αέρα δια των αμιγών αεραγωγών που συνεπάγονται οριστική διάταση των αεροχώρων περιφερικά των τελικών βρογχιολίων.

Πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας, υδροθώρακας. Είναι καταστάσεις οφειλόμενες σε μείωση του όγκου του παρεγχύματος λόγω καταλήψεως ενδο»ϋπεζωκοτικού χώρου από αέρα, αίμα ή υγρό.

Διαφραγματοκήλη. Παρατηρούνται επί ελλείμματος του διαφράγματος, λόγω του οποίου επιτρέπεται η μετακίνηση υποδιαφραγματικών στοιχείων να διολισθήσουν στη θωρακική κοιλότητα. Εκτ΄’ος από τις σύμφυτες καταστάσεις, που περιγράφτηκαν προηγουμένως (10.1.5) μπορεί να είναι ιατρογενείς, τραυματικές ή απότοκες αδυναμιών των μυών που συνιστούν το διάφραγμα.

Στένωση των βρόγχων ή της τραχείας. Είναι αποτέλεσμα διαφόρων επίκτητων κακοήθων και καλοήθων εξελίξεων και αποτέλεσμα εγχειρητικών παρεμβάσεων ή κακώσεων. Το κύριο αποτέλεσμα είναι μείωση του περιοχικού αερισμού σε αρδεύομενα τμήματα και διαταραχή αερισμού-αιματώσεως και υποξαιμία.

Παράλυση/δυσκινησία των φωνητικών χορδών. Αποτελεί επακόλουθο παραλύσεως ή δυσκινησίας του φρενικού ή του πνευμονογαστρικού που νευρώνουν τις φωνητικές χορδές. Παρόλο ότι δεν αποτελούν αμιγείς ανατομικές αλλοιώσεις μπορεί να προκαλέσουν αντίστοιχα προβλήματα όπως εκείνα που περιγράφηκαν στην περίπτωση της στενώσεως της τραχείας ή βρόγχων.

Σημείο Κηλαηδόνη