Λοβίδιο δευτερεύον

Ο κεντρικά εδραζόμενος συνδετικός ιστός συνθέτει τα βρογχαγγειακά έλυτρα, που το καθένα αποτελείται από έναν βρόγχο και τη συνοδό του αρτηρία και εξορμάται από την πύλη. Περιφερικά, οι δεσμίδες του συνδετικού ιστού πακτώνονται με τα ινώδη βλοβιδιακά διαφραγμάτια, που οργανώνουν τους πνεύμονες σε ανατομικές μονάδες, που ονομάζονται δευτερεύοντα λοβίδια. Είναι πολυεδρικές κλατασκευές, Ø2 cm. 
Εικόνα 1.  Δευτογενές λοβίδιο, από το βάθος του πνευμονικού παρεγχύματος, που εμπεριέχει τμήματα πρωτευόντων λοβιδίων. 1. βρογχιόλιο, 2. αναπνεσυτικό βρογχιόλιο, 3. κυψελωός πόρος, 4. κυψελώτός κόλπος, 5. κυψελωτός σάκκος, 6. κυψελίδα, m. λείος μυς, a. κλάδος πνευμονικής αρτηρίας, v. κλάδος πνευμονικής φλέβας, s. διάφραγμα μεταξύ δευτερευόντων λοβιδίων (τομή 50 μ Χ20). Miller
Τα διαλοβιδιακά διαφαγμάτια που ορίζουν και διαχωρίζουν τα δευτερεύοντα λοβίδια, εμπεριέχουν λαμφαγγεία και φλεβίδια, όπως φαίνεται στο γράφημα. Κάθε δευτερύον λοβίδιο εμπεριέχει ~5-15 βοτρύδια κια αδρέται από ένα βρογχιόλιο κι ένα αρτηριόλιο, που έχουν κοινή λειτουργική και τροφική αποστολή.
Τα δευτερεύοντα λοβίδια, αποτελούν τη θέση όπου αναπτύσσονται οι διάμεσες πνευμονοπάθειες. .