Αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ

Αντιβιοτικό με καλή ιστική διείσδυση, χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 1-1.3 ώρες, δεν εισέρχεται στο ΕΝΥ. Αναστέλλει τη σύνθεση των τοιχωμάτων των μικροοργανισμών μέσω δεσμεύσεως των αντίστοιχων πρωτεϊνών (penicillin-binding proteins). Η προσθήκη του κλαβουλανικού, αναστέλλει τα παράγοντα β-λακταμάση μικρόβια. Το Augmentin είναι καλά ανεκτό, εξασφαλίζει ικανή κάλυψη για τα περισσότερα παθογόνα. Αποτελεί ορθή εναλλακτική επιλογή σε περιπτώσεις με υπερευαισθησία ή αντοχή στα μακρολίδια, αλλά δεν είναι δραστικό έναντι μυκοπλάσμαρτος και λεγεωνέλλας. Η δόση για ενήλικες είναι 500 - 875 mg/ 12h PO ή 500 mg ΡΟ /8h για 7-10 ημέρες, αλλά απαιτείται διόρθωση της δόσης. Μπορεί να δρα συνεργητικά, έναντι ορισμένων μικροοργανισμών, συγχορηγούμενο με αμινογλυκοσίδες, που, σε αναπνευστικούς αρρώστους χορηγούνται με προφυλάξεις, επειδή, το πλείστον των λοιμώξεων οφείλεται σε gram-θετικούς κόκκους, ενώ ασκούν δυσμενείς επιδράσεις στις νευρομυϊκές συνάψεις, επιδεινώνοντας προϋπάρουσα αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η συγχορήγηση με αλοπουρινόλη αυξάνει την επίπτωση εξανθήματος μετά αμοξυκιλλίνη, ενώ η συγχορήγηση με βανφαρίνη ή ηπαρίνη αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγιών. Μπορεί να παρατηρηθεί διάρροια ή ηπατική δυσλειτουργία, μετά παρατεταμένη χορήγηση σε ενήλικες, ενώ έχουν καταγραφεί διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους αναστολείς β-λακταμάσης ή κεφαλοσπορίνες. 

AUGMENTIN/Smith Kline Beecham: dr.pd.inj (500+100) mg/vial x 1, 849, (1+0.2)g/vial x 1
Amoxycillin Trihydrate + Clavulanate Potassium:
AUGMENTIN/Smith Kline Beecham: f.c.tab (500+125) mg x 12, disp.tab (500+ 125) mg x 12, 2642, pd.ora.sus (125+31.25) mg/5 ml x 60 ml,, (250+62.5) mg/5 ml x 60 ml

FUGENTIN/Elpen: dr.pd.sus (125+ 31.25) mg/ 5 ml x 60 ml, 618, (250+ 62.5) mg/5 ml x 60 ml, 1441, f.c.tab (500+ 125) mg x 12, 1691

βλέπε:

αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ