Νόμος του Avogadro

O νόμος του Avogadro καθορίζει ότι ίσοι όγκοι διαφόρων  αερίων, υπό την ίδια θερμοκρασία και πίεση, περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων, επειδή η κινητική τους ενέργεια (m•v2) είναι ίση για όλα τα αέρια, που εκφέρονται στην ίδια θερμο­κρα­σία. Ο νόμος του Αvogadro, αποτελεί τη θεωρητική βάση για τον ογκομετρικό προσδιορισμό της συνθέσεως των αερίων μιγμάτων. Ο αριθμός του Αvogadro, 6.02•1023, είναι ο αριθμός των μορίων σ΄ένα γραμμομόριο ή στη μάζα, σε gr, ίσης, αριθμητικά, με το μοριακό της βάρος. Δεν έχει σημασία πόσο βαρύ είναι το αέριο, καθώς ένα γραμμομόριο καταλαμβάνει όγκο  22.4 l και περιλαμβάνει τόσα μόρια αερίου, όσος είναι ο αριθμός Α. Η αρχή αυτή δίεπει τα ιδανικά αέρια. Το CO2, πχ., που είναι ένα πραγματικό αέριο, έχει μοριακό όγκο 22.26 l.

Ο αριθμός Loschmidt, 2.687•1019, είναι ο αριθμός των μορίων ενός  ιδανικού αερίου, υπό Ο­°C και 1 atm, που καταλαμβάνουν τον όγκο 1 ml.  

βλέπε, επίσης, πίνακα