Σαρκοείδωση - Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα

Η αύξηση του κυτταρικού πληθυσμού του βρογχιολοκυψελιδικού υγρού, που συνοδεύεται με αύξηση της αναλογίας των λεμφοκυττάρων, είναι στοιχεία συμβατά   με σαρκοείδωση. Αλλά τα ευρήματα αυτά δεν είναι ειδικά, καθώς απαντώνται, επίσης,στην εξ υπερευαισθησίας πνευμονίτιδα, στη βηρυλλίωση. Γενικά, επί σαρκοειδώσεως αναμένονται: αύξηση του αριθμού των κυττάρων, φυσιολογικά ηωσινόφιλα, ουδετερόφιλα, αύξηση των λεμφοκυττάρων 30-60%. Η σχέση CD4+/CD8+>3.5 εμφανίζει ευαισθησία 53%, ειδικότητα 94%, θετική διαγνωστική αξία 76% και αρνητική διαγνωστική αξία 85% |βρογχοκυψελιδικές εκπλύσεις|