Πνευμονικός σύνδεσμος

Ενίσχυση του υπεζωκότα, κάτω από την πύλη και πίσω από το περικαρδιακό εντύπωμα ενισχύονται προς σχηματισμό του πνευμονικού συνδέσμου.

<p>Inferior pulmonary ligament</p>εικόνα 1. κάτω πνευμονικός σύνδεσμος

εικόνα 2. κάτω πνευμονικός σύνδεσμος. Ο κάτω πνευμονικός σύνδεσμος είναι φυσιολογική ανατομική δομή, που συχνά φαίνεται στην ακτινογραφία θώρακος, και στην αξονική τομογραφία.

 Εικόνα 3. η εμφάνιση του κάτω πνευμονικού συνδέσμου, επί CT. δεξιά και αριστερά.

Ο κάτω πνευμονικός σύνδεσμος σχηματίζεται από την τήξη του τοιχωματικού με τον σπλαγχνικό υπεζωκότα που εκτείνεται από την πύλη μέχρι το θόλο του ημιδιαφράγματος (&, &, &).  Εκτείνεται από το μεσοθωράκιο μέχρι τη μέση επιφάνεια του κάτω λοβού και είναι εξωπαρεγχυματική κατασκευή. Μπορεί να περιέχει την κάτω πνευμονική φλέβα (στην κορυφή του), ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες, και βρογχικές φλέβες. Είναι εμφανέστερος στο όριο του ημιδιαφράγματος. Εμφανίζεται συχνότερα (Χ2) στο αριστερό, παρά το δεξιό ημιθωράκιο.

 

 

 

 

δες: εξωτερική επιφάνεια πνεύμονος