Πνεύμονες, εξωτερική επιφάνεια

Η πλευρική επιφάνεια (facies costalis, external or thoracic surface) είναι λεία και αντιστοιχεί με την κοιλότητα του θώρακος, όντας βαθύτερη οπισθίως, παρ΄ό,τι προσθίως. Έρχεται σε επαφή με τον τοιχωματικό υπεζωκότα και φέρει αναγλυφές που αντιστοιχούν στα εντυπώματα των πλευρών. Η εσωτερική, μεσοθωρακική επιφάνεια (facies mediastinalis; inner surface) αφορίζεται από το μεσοθωρακικό υπεζωκότα και φέρει ένα (ευρύτερο και φαρδύτερο αριστερά)  εντύπωμα, το καρδιακό, που αφορίζεται από το περικάρδιο. Πάνω και πίσω από το εντύπωμα αυτό, εντοπίζεται τριγωνική περιοχή που ονομάζεται πύλη, από όπου εισέχονται τα όργανα που σχηματίζουν τη ρίζα του πνεύμονος. Τα όργανα αυτά περιβάλλονται από τον υπεζωκότα, που κάτω από την πύλη και πίσω από το περικαρδιακό εντύπωμα ενισχύονται προς σχηματισμό του πνευμονικού συνδέσμου