Πνευμονικό βοτρύδιο

Η βασική δομή του πνευμονικού παρεγχύματος. Η μονάδα ανταλλαγής αερίων. Το βοτρύδιο τροφοδοτείται με αέρα από ένα μοναδικό –για το καθένα- τελικό βρογχιόλιο και περιέχει διαδοχικές υποδιαιρέσεις αυτού: αναπνευστικά βρογχιόλια 1, 2και 3, κυψελωτοί σάκκοι, πόροι και κυψελίδες και τα συνοδά τριχοειδή που το περιβάλλουν. Προς διάκριση, το πνευμονικό λοβίδιο, που διακρίνεται, επειδή αφορίζεται από αναγλυφές των μεσολοβίων μεμβρανών, αποτελείται από πολλά βοτρύδια.

Ως πνευμονικό βροτρύδιο ορίζεται το τμ.ημα του πνευμονικού παρεγχύματος, που εδράζεται περιφερικά του τελικού βρογχιολίου και αδρεύεται από τα 1ης  τάξεως αναπνευστικά βρογχιόλια. Σημειώνεται ότι κάθε δευτερογενές λοβίδιο περιέχει 3-12 βοτρύδια, που διακρίνονται από ατελώς αναπτυγμένο ενδολοβίδια μεμβράνη. Μεταξύ των χασμάτων (χάσματα της Lambert) της μεμβράνης επιτρέπεται η διέλευση αέρος (παράπλευρος αερισμός) και κινητών κυττάρων, όπως, π.χ., κυψελιδικά μακροφάγα. 

Στο διάγραμμα του λήμματος, απεικονίζεται ένα δευτερεύον λοβίδιο και οι παρακείμενες δομές.