Όψιμη φάση υπερευαισθησίας

βλέπε:

Άμεση υπερευαισθησία

όψιμη ψάση