Οξεοβασική ισορροπία, διαταραχές, μικτές

Στην καθημερινή κλινική πράξη, η εμφάνιση μιας από τις απλές διαταραχές δεν είναι ασυνήθης. Ας υποθέσουμε έναν ασθενή με χαμηλό pH και, επομένως, οξέωση. Η αναγνώριση χαμηλής συγκεντρώσεως HCO3̄ πιστοποιεί ότι πρόκειται περί μεταβολικής οξεώσεως, ενώ η υψηλή PaCO2 πιστοποιεί ότι πρόκειται περί αναπνευστικής οξεώσεως. Εάν οι προηγούμενες διαταραχές συνυπάρχουν (δηλαδή εάν διαπιστώνεται χαμηλή HCO3̄ και υψηλή PaCO2), ο ασθενής πάσχει από μικτή διαταραχή, δηλαδή αναπνευστική και μεταβολική οξέωση. Αντίθετα, εάν ο ασθενής εμφανίζει αύξηση του pH, υψηλή συγκέντρωση HCO3̄ και χαμηλή PaCO2, πρόκειται πάλι, περί μικτής διαταραχής, δηλαδή μεταβολικής και αναπνευστικής αλκαλώσεως. Προκειμένου περί μικτών διαταραχών, οι τιμές από την ΑΑΑΑ είναι περισσότερο συγκεχυμένες, επειδή είναι δυνατόν [α] να υφίσταται μεταβολική οξέωση, χωρίς να ευρίσκεται ελαττωμένη η συγκέντρωση διττανθρακικών και χωρίς να επισημαίνεται έλλειμmα βάσεως∙ [β] να υφίσταται μεταβολική αλκάλωση, χωρίς να ευρίσκεται αυξημένη η συγκέντρωση διττανθρακικών [HCO3̄] ή αυξημένη ΒΕ∙ [γ] να υφίσταται αναπνευστική οξέωση χωρίς υπερκαπνία, συνισταμένη, απλώς στην ανικανότητα του κυψελιδικού αερισμού να προκαλέσει αντιστάθμιση, με μείωση της PaCO2, σε μια προϋπάρχουσα μεταβολική οξέωση∙ ή, τέλος, [δ] να υφίσταται αναπνευστική αλκάλωση, χωρίς να επισημαίνεται υποκαπνία, λόγω αντισταθμιστικής αυξήσεως της PaCO2 από συνυπάρχουσα μεταβολική αλκάλωση[i].

 

επιστροφή

 

[i] Astrup, Siggaard, Johansen, Engel: The acid – base metabolism. A new approach. Lancet, 1980· 7133