Νόμος Hooke

Η μεταβολή του μήκους ενός ελατηρίου είναι ανάλογη της τάσεως που ασκείται σε αυτό.

ΔL≈ΔΤ

βλέπε, επίσης, πίνακα