Νόμος Henry

Ο αριθμός των μορίων ενός αερίου, που διαλύεται σε ένα διάλυμμα είναι ανάλογος της μερικής πιέσεως του αερίου.

βλέπε, επίσης, πίνακα