Μουσίνες, σύσταση επί βρογχογενούς καρκινώματος

Γενικά, αν και υπάρχει περιορισμένος αριθμός πληροφοριών, οι γλυκοπρωτεΐνες MUC1 εκφράζονται στους περισσότερους ιστολογικούς τύπους βρογχογενούς καρκινώματος, ενώ οι γλυκοπρωτεΐνες MUC2, MUC4, MUC5AC και MUC8 δεν εκφράζονται σταθερά. Οι πρωτεΐνες MUC5AC εκφράζονται σε ποσοστό μέχρι 10%, ενώ σε ποσοστό μέχρι 17% των εκ πλακωδών επιθηλίων καρκινωμάτων των πνευμόνων εκφράζουν  την πρωτεΐνη MUC6, η οποία δεν εκφράζεται, υπο φυσιολογικές συνθήκες στους αεραγωγούς.

επιστροφή