Λεμφοκύτταρα Β.

Κύτταρα του ανοσιακού –αμυντικού- συστήματος, που έχουν εξειδικευθεί στην παραγωγή ανοσοσφαιρινών. Τα Β-λεμφοκύτταρα αντιπροσωπεύουν περίπου το 5-15% των κυκλο­φο­ρού­ντων στο αίμα λεμφοκυττάρων και ταυτοποιούνται από την παρουσία ενδογενώς παραγομένων αντισωμάτων, τα οποία, μετά το σχηματισμό τους καθηλώνονται στην κυτταρική μεμβράνη του λεμφοκυττάρου και δεν εκκρί­νο­νται. Η προέλευσή τους δεν  είναι απόλυτα διευκρινισμένη, φαίνεται πάντως ότι προέρχονται από τα αρχέγονα κύτταρα του μυελού των οστών, εφ΄όσον ο άνθρωπος στερείται θύλακα του Bursha, που έχει αποδειχθεί ως τόπος παραγωγής τους στα πτηνά. Η ενδομυελική τους ωρίμανση είναι ανεξάρ­τητη από την παρουσία αντιγόνων. Η πλειονότητα των κυκλο­φο­ρού­ντων στο αίμα Β-λεμφοκυττάρων φέρουν προσηλωμένα στην επιφάνειά τους μόρια IgM και IgD. Πολυ λίγα από τα κυκλοφορούντα κύτταρα φέρουν επιφανειακά προσηλωμένες ανοσοσφαιρίνες τύπου G, Α ή E, αν και παρόμοια κύτταρα σχηματίζουν μεγάλες συναθροίσεις σε ειδικούς τόπους του οργανισμού. Πχ., κύτταρα με επιφανειακή IgA απαντούν στο έντερο και τους πνευμονικούς ιστούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλων τύπων κύτταρα που φέρουν στην επιφάνειά τους ανοσοσφαιρίνες, προση­λω­μένες μέσω ειδικών Fc υποδοχέων.

Κάθε Β-κύτταρο διαθέτει υποδοχείς για ένα -συγκεκριμένο- τύπο αντι­γό­νου, απέναντι στο οποίο εμφανίζει ειδικότητα για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα Β-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται όταν συναντήσουν το ορισμένο για κάθε κύτταρο αντιγόνο, παρουσία βοηθητικών κυττάρων (πχ., των επικουρικών ή κατασταλτικών Τ-κυττάρων). Αυτή η κλωνική επιλογή, μέσω της αντιγονικής αναγνωρίσεως συνεπάγετται την επέκταση των ειδικών κλώνων. Στη συνέχεια διαφοροποιούνται δύο ομάδες κυττάρων. Τα παρά­γο­ντα αντισώματα κύτταρα και τα κύτταρα μνήμης. Τα τελευταία, κυρίως, κύτταρα κυκλοφορούν στους ιστούς και τα λεμφικά όργανα, μέσω του αίματος και του θωρακικού πόρου και εκτελούν έλεγχο των ιστών του σώματος για ενδεχόμενη εισβολή του αντιγόνου, που μπορούν να αναγνωρίσουν.

Σύμφωνα με τη θεωρία της επιλογής των κλώνων, τα Β-λεμφοκύτταρα του οργανισμού διαθέτουν ειδικούς αντιγονικούς -Ig -υποδοχείς πριν από την έκθεσή τους σ΄ένα αντιγονικό ερέθισμα. Μετά τη σύνδεση των υποδο­χέ­ων με το αντιγόνο και τη συνεργασία των ρυθμιστικών -επικουρικών ή κατα­στα­λτικών Τ-κυττάρων, συντελείται διαφοροποίηση προς πλασματο­κύτ­τα­ρα, από τα οποία εκκρίνονται πλέον αντισώματα του τύπου της Ig του υποδοχέως, που αρχικά συνέδεσε το αντιγόνο. Ενώ, στην ουσία, όλο το ποσό των αντισωμάτων που εκκρίνεται από τα πλασματοκύτταρα εκκρίνεται στο περιβάλλον, το 90% των αντισωμάτων που παράγονται στα Β-κύτταρα εντοπίζονται στην επιφάνεια του κυττάρου σαν ειδικοί Ig υποδοχείς.

Β-λεμφοκύτταρα: εμπλοκή στην καρκινογένεση. Τα Β-κύτταρα εμπλέκονται στην πρόγνωση ασθενών με καρκίνο τπ πνεύμονος, καθώς οι ασθενείς με ΜΜΚΠ στάδιο Ι, εμφανίζουν μεγαλύτερο αριθμό Β-λεμφοκύτταρα εντός του όγκου, παρ΄ότι ασθενείς σε στάδιο ΙΙ εως IV [1].  Η εικόνα αυτή (T-BALT) αποτελεί ένδειξη της παρουσίας ενός προσαρμοστικού αμυντικού μηχανισμού που θα μπορούσε να επηρεάσει την εξείξη του πόγκου, τουλάχιστον σε ορισμένο αριθμό ασθενών. Π.χ., η παραγωγή αντισωμάτων από τα Β-λεμφοκύτταρα θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το θάνατο των καρκινικών κυττάρων από τα ΝΚ και άλλα κύτταρα της φλεγμονής [2]. Αυτοαντισώματα έναντι καρκινικών αντιγόνων αναγνωρίζονται συηχνά σε ασθενείς με ΚΠ [3-5] και μπορούν να αναστείλουν τις μικρομεταστάσεις [6].   

 

-----------------------------------
βιβλιογραφία
-----------------------------------
1. Gottlin EB et al (2011) The association of intratumoral germinal centers with early-stage non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 6(10):1687–1690
2. Pelletier MP et al (2001) Prognostic markers in resectable non-small cell lung cancer: a multivariate analysis. Can J Surg 44(3):180–188
3. Kazarian M, Laird-Offringa IA (2011) Small-cell lung cancer-associated autoantibodies: potential applications to cancer diagnosis, early detection, and therapy. Mol Cancer 10:33
4. Mihn DC, Kim TY (2009) Various autoantibodies are found in small-cell lung cancer. Lung Cancer 64(2):250
5. Nagashio R et al (2008) Detection of tumor-specifi c autoantibodies in sera of patients with lung cancer. Lung Cancer 62(3):364–373
6. Amornsiripanitch N et al (2010) Complement factor H autoantibodies are associated with early stage NSCLC. Clin Cancer Res 16(12):3226–3231