Κύτταρα κροσσωτά, δομή

  Η κατασκευή των βλεφαρίδων είναι παρόμοια με όμοιου τύπου οργανυλίων του σώματος και, συνοπτικά, συνίσταται από μια κυτταρο­πλα­σμα­τική επέκταση που αποτελείται από ένα “σκελετό” εννέα ζευγών κοίλων νηματίων που περιβάλλουν δύο κεντρικά νημάτια που ονομάζονται αξονη­μά­τια ή αξονήμια. Κάθε διπλό νημάτιο εμφανίζει προς την ελέυθερη αυτού επιφάνεια δύο καμπύλες προεκτάσεις που δίνουν την εντύπωση ημιτελούς νηματίου και οι οποίες κατευθύνονται προς το γειτονικό ζεύγος νηματίων. Οι  προεκτάσεις αυτές ονομάζονται βραχίονες δυνεΐνης,  έχουν μήκος 150 Å και πλάτος 50 Å και είναι τοποθετημένοι ανά 200 Å κατά μήκος του μικρο­σωληνίου. Οι βραχίονες δυνεϊνης είναι κεντρικής σημασίας κατα­σκευ­ές για την κίνηση των κροσσών. Μεταξύ του αξονημίου και των περι­φε­ρι­κών νηματίων εκτείνονται ειδικές ακτινωτές κατασκευές που αναλα­μβά­νουν τη διάδοση και τη ρύθμιση των κινήσεων των κροσσών. Στη βάση του κροσσού ευρίσκεται το βασικό σωμάτιο από το οποίο εξορμώνται τα ριζίδια τα οποία στηρίζουν τον κροσσό βαθειά στο κυτταρόπλασμα όπου συνά­πτο­νται με τα μιτοχόνδρια του κυττάρου

επιστροφή