Κύτταρα ενδοθηλιακά

 
 
Κύτταρα ενδοθηλιακά, περιγραφή

Κύτταρα ενδοθηλιακά, λειτουργία

Tα ενδοθηλιακά κύτταρα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αμυντική θωράκιση του αναπνευστικού συστήματος και την επέκταση των  φλεγμονωδών αντιδράσεων. Όπως τα επιθηλιακά κύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα, επίσης, σχηματίζουν στεγανές διακυτταρικές συνδέσειςπου διαχωρίζουν τον μονοστιβαδωτό ενδοθηλιακό χιτώνα σε δύο στρώματα, το κορυφαίο, κα το βασικό, εμποδίζοντας έτσι, την παθητική διχάχυση σωματιδίων και μορίων. Επιπλέον, όμωλς του φυσικού αυτού τείχους προστασίας, τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα,   sdfg