Κατανομή αίματος και υποξία

Η πνευμονική υποξία προκαλεί αντανακλαστική αγγειοσύσπαση, που επιτείνεται στα πνευμονικά αρτηριόλια. Η τελεολογική σημασία της είναι η απομάκρυνση του αίματος από περιοχές που δεν αερίζονται επαρκώς (αποφυγή διαφυγής αίματος, shunt).

επιστροφή