Αντιστάσεις ροής, εξαρτήσεις

Οι αντιστάσεις στη ροή δια των αεραγωγών, είναι αποτέλεσμα τριβής των μορίων του εισπνεόμενου μίγματος αερίων μεταξύ τους και με το τοίχωμα των αεραγωγών. Mε τον όρο αντιστάσεις αεραγωγών (RAW) εννοείται η τιμή των Rfl στο αναπνευστικό σύστημα. Ισούται με την οδηγούσα/προωθούσα πίεση που απαιτείται για να παραχθεί ροή δια των αεραγωγών προς το μέτρο της ροής. Η οδηγούσα πίεση είναι η διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης (PATM) και  της κυψελιδικής πίεσης (PA) κατά τη διάρκεια του αερισμού. Υποθέτωντας ότι η  PATM είναι σταθερά 0, μεταβολές στην PA καθορίζουν την ωθούσα δύναμη που είναι υπεύθυνη για τον αερισμό. Η σχέση που περιγράφηκε ανωτέρω μπορεί να απεικονισθεί:

 

RAW=[ΔPATM]/V̇= PA/V̇                                               

Η μονάδα μετρήσεως των αντιστάσεων ροής δια των αεραγωγών είναι cm H2O/l/sec.

Οι αντιστάσεις στη ροή εδράζονται στη ρινική χοάνη, στο στόμα, στο φάρυγγα, στο λάρυγγα, στους μεγάλους, κεντρικούς και μικρότερους, περιφερικούς αεραγωγούς. Η διάμετρος των ενδοθωρακικών αεραγωγών μεταβάλλονται στις φάσεις του αναπνευστικού κύκλου: στην εισπνοή, οι ενδοθωρακικοί αεραγωγοί διευρύνονται, ως αποτέλεσμα των περισσότερο αρνητικών υπεζωκοτικών πιέσεων και επιμηκύνονται. Αντίθετα, στην εκπνοή, συστέλλονται και βραχύνονται και μεταπίπτουν σε κατάσταση ηρεμίας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι οι RAW είναι μικρότερες στους μεγάλους πνευμονικούς όγκους και μεγαλύτερες στους μικρούς, πλησίον του RV. Ομοίως, είναι μεγαλύτερες κατά την εισπνοή και μικρότερες κατά την εκπνοή.

Αντιστάσεις ροής, εξαρτήσεις από την εγκάρσια διατομή των αεραγωγών  

Αντιστάσεις ροής, εξαρτήσεις από τον όγκο