Αναπνοή Kausmaul

Αναπνοή Kausmaul. Πρόκειται περί δυσπνοϊκής, εργώδους αναπνοής, αποσκοπούσα σε αύξηση του αερισμού. Παρατηρείται επί μεταβολικής οξεώσεως, προκειμένου να εγκατασταθεί αντιρροπιστική αναπνευστική αλκάλωση (&).

.

βλέπε: 

Απόπνοια ακετόνης

όταν η αναπνοή έχει απόπνοια ακετόνης, πρόκειται για διαβητική κετοοξέωση, αλκοολική κετοοξέωση, κέτψση προαγώμενη από στέρηση τροφής, κετογεόνος δίαιτα, δηλάδη υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος. και πρωτεΐνες, ενώ χαμηλή περικετικότητα σε υδρατάνθρακες.
Συνήθως συνοδεύει τοξικότητα από ισοπρονανόλη, ακετόνη, προπυλένιο-γλυκόλη, ασπιρίνη, ισονιαζίδη. 
προκαλείται διαβητική κετοοξέωση, Ασπιρίνη, Ισονιαζίδη