Αναπνεόμενος όγκος, tidal volume, VT

Αναπνεόμενος όγκος, VT, ονομάζεται ο όγκος που εισπνέεται (ή εκπνέεται)  κατά το φυσιολογικό αναπνευστικό κύκλο. Μετριέται σε l ή, συχνότερα, σε ml. Συνήθως  μετριέται ο εκπνεόμενος VT. Συνήθως εκφέρεται σε ml και η φυσιολογική του τιμή για νεογέννητα είναι 15 ml, για νεαρούς ενήλικες άνδρες, 500ml, ενώ αποτελεί το 8-10% της TLC. Το μέγεθός του είναι 7 ml/Kg βάρους σώματος.

Ο VT μπορεί να μετρηθεί απ΄ευθείας μέσω ενός ογκομετρικού ή ροομετρικού σπιρομέτρου. Ο εξεταζόμενος εκτελεί αναπνευστικούς κύκλους, που καταγράφονται στην οθόνη του σπιρομέτρου ή στο σπιρογράφημα. Επειδή ο αναπνεόμενος όγκος δεν είναι απόλυτα ίδιος μεταξύ αλεπάλληλων αναπνευστικών κύκλων, ο εξεταζόμενος αναπνέει μέσω του σπιρομέτρου επί διάστημα και ο συλλεγόμενος όγκος διαιρείται με τον αριθμό των εκτελεσθέντων αναπνοών. Δηλαδή

                                    VT= V̇E/f                                                     

όπου  V̇Ε ο όγκος που εκπνέεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πχ.,  1 λεπτό και  f η συχνότητα αναπνοής. Η καταγραφή μπορεί να αφορά και στον εισπνεόμενο όγκο (οπότε χρησιμοποιείται ο δείκτης Ι).

Ο μέσος VT μεταξύ υγιών ενηλίκων κυμαίνεται μεταξύ 400 και 700 ml, αν και καταγράφονται ακόμη ευρύτερες διακυμάνσεις. Διακυμαίνεται από 300 ml, κατά τη διάρκεια του ύπνου, μέχρι 6 .0 L κατά τη διάρκεια αναπνευστικών δοκιμασιών. Ο αέρας προστίθεται στον ήδη ενυπάρχοντα στους πνεύμονες (αντιστοιχεί με την FRC), που σε ένα μέσο ενήλικα υπολογίζεται σε περίπου 2.5 L. Επομένως, κάτω από συνήθεις συνθήκες αναπαύσεως, ο παράγων διαλκύσεως αέρος είναι 1.2 [( 2.5+0.4)¸2.5].

Kαθορίζεται από το κέντρο της αναπνοής (αυτόνομος έλεγχος αναπνοής) που δέχεται ερεθίσματα, αναφορικά με τις επικρατούσες μεταβολικές συνθήκες και εκπέμπει ώσεις που καθορίζουν το βάθος και τη συχνότητα της αναπνοής.

Ελάττωση της VT παρατηρείται σε εκτεταμένη σειρά πνευμονοπαθειών, αν και σε πολλά νοσήματα αναγνωρίζεται αύξηση του VT.  Καθώς ο πνευμονικός αερισμός είναι παράγωγο του VT  και της αναπνευστικής συχνότητας, f, με μέτρηση του VT  μόνο,  δεν μπορεί να αποτιμηθεί το μέτρο του πνευμονικού αερισμού. Μικρού μεγέθους VT και ταχείς ρυθμοί αναπνοής, μπορεί να υποδηλώνουν κυψελιδικό υποαερισμό (επειδή ο ταχύς ρυθμός αναπνοής αυξάνει τον –ανατομικό- νεκρό χώρο, ενώ ισχύει: VT=VA+VD) αλλά η διάγνωση του κυψελιδικού υποαερισμού οριστικοποιείται με ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος.

βλέπε
Αναπνεόμενος όγκος, αναπνευστική συχνότητα
Αναπνεόμενος όγκος, ιστορικά δεδομένα
Αναπνεόμενος όγκος, όρια