Φωνητικές χορδές: παθολογία

Η αμφοτερόπλευρη παράλυση των φωνητικών χορδών παράγει συριγμό (:stridor) και δύπνοια και στη σπιρομέτρηση θα παραχθεί παθολογικός τύπος καμπύλης ροής όγκου. Μεταξύ των υπολοίπων παθολογιών του λάρυγγος αναφέρονται ως συχνότερες η αγγειωματώδης πολυποδίαση, ο όζος του τραγουδιστή, το κοκκίωμα, η σαρκοείδωση, η κοκκιωμάτωση Wegener, η διαλλείπουσα πολυχονδρίτις, και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. [βλ.: τραχειοβρογχομαλακία].