Φαγοκυττάρωση

Ενδοκυττάρωση ύλης σωματιδιακής φύσεως όπως είναι π.χ., η ενδοκυττάρωση μικροβίων από τα παράσιτα ή τα φαγοκύτταρα τωβν ανωτέρων οργανισμών. Η μεγίστη αναλογία των ελαφρών εισπνεομένων σωματιδίων υφίσταται φαγοκυττάρωση από τα κυψελιδικά μακροφάγα, τα οποία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κάθαρση του βρογχιολιοκυψελιδικού χώρου. Μετά την εκκόλπωση των σωματιδίων τα κυψελιδικά μακροφάγα προωθούνται μέχρι τις βρογχιολιοκυψελιδικές συνάψεις από όπου αποβάλλονται οριστικά μέσω της βλεννοκροσσωτής συσκευής με ρυθμό 5 εκατομμυρίων κυττάρων την ώρα. Η φαγοκυτταρική λειτουργία ολοκληρώνεται σε τέσσερα στάδια: [α] τη χημοταξία, [β] τον οψωνισμό, [γ] την ενσωμάτωση και, [δ] την ενδοκυττάρια πέψη. Στην εικόνα απεικονίζονται το στάδιο της ενσωμάτωσης και της ενδοκυττάριας πέψης.

Φαγοκυττάρωση, διαδικασία
Φαγοκυττάρωση, ενδομήτρια
Φαγοκυττάρωση, ορισμός
φαγοκυττάρωση μικροβίων