Οξυγόνωση

Η οξυγόνωση αποτιμάται με πληθώρα παραμέτρων: τη μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα, την ικανότητα της Ηb μεταφοράς O2, της περιεκτικότητας O2  του αρτηριακού αίματος, την παρουσία ενδοπνευμονικής διαφυγής, και την ακμαιότητα των μηχανισμών ιστικής οξυγονώσεως (οξυγόνωση).