Άπνευση

Η άπνευση είναι ένα γενικό φαινόμενο, στο οποίο εμπλέκονται επίμονες εκκενώσεις των προμηκικών εισπνευστικών νευρώνων. Οφείλεται στη δράση του απνευστικού κέντρου.  Το απνευστικό κέντρο μπορεί να είναι η θέση της φυσιολογικής εισπνευστικής αναστολής, καθώς συγκεντρώνει προβολές από ποικιλία ώσεων, που μπορεί να ανακόψουν την εξέλιξη της εισπνοής. Η άπνευση εγείρεται από την αδρανοποίηση αυτού του μηχανισμού