Απνευστικό κέντρο

Εντοπίζεται στο δικτυωτό σχηματισμό, στη γέφυρα, πάνω από το προμηκικό κέντρο της αναπνοής (à239). Εκπέμπει ώσεις στο εισπνευστικό κέντρο, προκαλώντας εισπνοή, ανασταλτικές ώσεις προς το εκπνευστικό κέντρο, ενώ δέχεται ανασταλτικές ώσεις από το πνευμοταξικό κέντρο και τους υποδοχείς τάσεως του πνευμονικού παρεγχύματος. Επί διατομής του εγκεφάλου, παρατηρούνται βαθειές εισπνευστικές κινήσεις που διακόπτονται από ευκαιριακές εκπνευστικές προσπάθειες (άπνευση).  Οριστική άπνευση επέρχεται μόνο μετά διατομή του πνευμονογαστρικού ν., που σημαίνει ότι κεντρομόλες ώσεις από το πνευμονογαστρικό και, ενδεχομένως, από τη Σ.Σ., μπορεί να είναι αναγκαίες για την αναχαίτιση της άπνευσης. Έτσι, το απνευστικό κέντρο φαίνεται ότι διεγείρει εισπνευστικούς νευρώνες, που αμέσως ή εμμέσως αναστέλλουν εκπνευστικούς νευρώνες.