ΙΝΟΔΟΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Οι ινοδολυτικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για αποκατάσταση της βατότητας της κυκλοφορίας δια προηγούμενα κλειστών αγγείων, μέσω διαλύσεως θρόμβων ή εμβόλων, που δεν διαλύθηκαν με το ενδογενές ινοδολυτικό σύστημα.  και επανασυρριγγοποίησεως του αγγείου.  Στις πλευροπνευμονικές λοιμώξεις η ινοδολυτική δραστηριότητα και η διάλυση ταινιών ινικής συνεπάγεται αύξηση[i] της παροχετεύσεως του πλευριτικού υγρού, που μπορεί να διευκολύνει την άρση της λοιμώξεως.