Βιβλιογραφική ενημέρωση

1 χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

♦♦♦1►Η επίδραση της αιχμής οξυγόνου παλμού, Ο2Π σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
2►η αντιφλεγμονώδης δράση των αντιβιοτικών στη ΧΑΠ
3►Η πορεία προς μια εξατομικευμένη Ιτρική στη ΧΑΠ
4►Η χορήγηση υδατανθράκων επάγει την πνευμονική φλεγμονή και το οξειδωτικό stress σε πειραματόζωα εκτεθειμένα σε κάπνισμα
5►Ινδακατερόλη/γλυκοπυρένιο, Ι/Γ σε συμπτωματικούς ασθενείς με ΧΑΠ
6►Αποτελεσματικότητα της συγχορήγησης τιοτροπίου-ολοντατερόλης.
7►Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων από τους γενικους Ιατρούς . σε ασθενείς με παρόξυνση ΧΑΠ.
8►Η επίδραση της ερδοστεΐνης στις παροξύνσεις ΧΑΠ.
9►Η σύνθεση του σώματος επί χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.
10►το μεταβολικό σύνδρομο στις πρώιμες μορφές χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
11►Οι συγκεντρώσεις της α1ΑΤ στον ορό και η κλινική έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.
12►Η άσκηση βελτιώνει το προκαλούμενο από το κάπνισμα πνευμονικό εμφύσημα μέσω του άξονος  Exercise-Irisin-Nrf2
13►Τα κλινικά χαρακτηριστικά της ΧΑΠ στις γυναίκες -Ταυτοχρονική μελέτη. ESPIRAL-ES STUDY
14►η ερυθρομυκίνη αναστέλλει την πρόκληση πνευμονικού εμφυσήματος που επάγεται από πεπτίδια ελαστίνης και τροποποιεί τις απαντήσεις των CD4+ T λεμφοκυττάρων στα ποντίκια.
15♦♦►Εισπνοές χαλκού-ηπαρίνης για την επιδιόρθωση του πνευμονικού εμφυσήματος.|
16♦♦♦►Η υπερηχογραφική εκτίμηση της διαφραγματικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της παρόξυνσης ΧΑΠ: μια πιλοτική μελέτη
17♦♦♦►Χορήγηση νεφελοποιημένης κολιστίνης + συνεχών κύλων αζιθρομυκίνης σε σοβαρές περιπτώσεις ΧΑΠ με χρόνια βροχική λοίμωξη από psudomonas aeroginosa, PA, Μια αναδρομική μελέτη φαλάγγων.
18►Η εκτίμηση της Πνευμονικής υπέρτασης στην ΧΑΠ. Ποιά η συμβολή της αξονικής το τομογραφίας
19♦►Ο κίνδυνος ΧΑΠ επί υγιών ατόμων με υψηλή CRP. Συσχέτιση με την καπνιστική συνήθεια
20♦♦►Η επίδραση της ετερογένειας του πνευμονικού εμφυσήματος και της παγίδευσης αέρος στην πνευμονική λειτουργία ασθενών με ΧΑΠ
21♦♦►Η φυσική δραστηριότητα σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια υπό LTOT - μια ταυτοχρονική μελέτη
22♦♦►Breathing New Life Into Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)- αποτελέσματα από μια Βρετανική δημοσκοπική μελέτη σε ασθενείς με ΧΑΠ.
23
τριπλοί σταθεροί συνδυασμοί στη θεραπεία της μέτριας, σοβαρής ΧΑΠ
24••
H επίδραση των καρδιοπαθειών ως συννοσηρότητες της ΧΑΠ στη δύσπνοια και την  κατάσταση υγείας ασθενών με ΧΑΠ -μια μελέτη φαλάγγων
25♦♦►Η μκροπερίοδη χορήγηση μακρολιδίων για την αποτροπή παροξύνσεων ΧΑΠ - συστματική ανασκόπιση και μετανάλυση.

26 •• Η προγνωστική σημασία του NT-proBNP στη ΧΑΠ.

Syndicate content