Ιδιοπαθής κυψελιδική πρωτεΐνωση

  Είναι σπάνια πάθηση, άγνωστης αιτιολογίας, κατά την οποία, οι κυψεολίδες πληρούνται από από μια λιποπρωτεϊνική ύλη. Η πιθανότητα ότι πρόκειται για μια αυτοάνσοη πάθηση είναι πολύ ισχυρή, καθώς καθώς εμφανίζεται αύξηση του GM-CSF ( granulocyte/macro- phage colony-stimulating factor). To αντίσωμα είναι παρόπν σε όλες τις βρογχοκυψελιδικές εκπλύσεις, που, παραλήφθιηκαν από ασθενείς με την πάθηση (&).