ΜΕΛΕΤΗ IMPACT

H μελέτη 'The Informing the Pathway of COPD Treatment (IMPACT)' έδειξε ότι η χορήγηση μέσω μιας συσκευής τριπλού συνδυασμού LABA, LAMA, ICS (fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol (FF/UMEC/VI) απολήγει σε μείωση των παροξύνσεων επί ΧΑΠ και βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία σε ασθενείς με συμπτωματική την κατάσταση υγείας συγκριτικά με FF/V1 ήγ με UMEC/VI σε ασθενείς με συμπτωματική ΧΑΠ. Με την ανάλυση αυτή αξιολογήθηκε η επίδραση και η ασφάλεια  του τριπλού συνδυασμού  FF/UMEC/VI. 

Η διάρκεια της μελέτης ήταν 52 ρβδομάδες, και πρόκειται για μια τυφλή διπλή πολυκεντρική μελέτη στην οποία συγκρίθηκαν FF/UMEC/VI 100/62.5/25 μg  με FF/VI 100/25 ή UMEC/VI 62.5/25 σε ασθενείς ηλικάις άνω των 39 ετών, με συμπτωματική ΧΑΠ. Αππό τη μελέτη συμπεράνθηκε η βελτίωση της σχέσης όφλος-κίνδυνοι του τριπλού συνδυασμού σε μια συσκευή με τις εναλλακτικές θεραπείες, σε συμπτωματικούς ασθενεί με ΧΑΠ 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1713901