ΧΑΠ και Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής

©Γ.Α.Μ.: σπιρομέτρηση στη ΧΑΠ

Στη Γαλλία, Χώρα με συγκρίσιμη  επίπτωση της καπνιστικής συνήθειας, η ΧΑΠ κειμείνεται μεταξύ 5-10%, μεταξύ ατόμων, ηλικίας>45 ετών. Η διάγνωση της ΧΑΠ βασίζεται στη μέσω της σπιρομετρήσεως, ανάδειξη αποφράξεως των περιφερικών αεραγωγών όπως αναδεικνύεται από την απόκλιση των  μορφολογικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της σπιρομέτρησης από προβλεπόμενες τιμές, παρ΄όλο ότι είναι γνωστό ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι ασφαλής και από λογικής απόψεως μή ικανοποιητική. Ο κύριος λόγος επισφάλειας της μεθόδους 'σύγκριση με προβλεπόμενες τιμές', που εν γένει χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ιατρική πρακτική,  είναι ότι οι τιμές αυτές εξάγονται από εξισώσεις προσομοιώσεως μεγάλων δειγμάτων ατόμων, κατά τεκμήριο υγιείς, αντιστοιχισμένων ως προς το φύλο και σωματομετρικά χαρακτηριστικά, με το υπό εξέταση άτομο.Η προσέγγιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο παρεισφρύσεως σφάλματος τύπου ΙΙ (εν γένει μικρό μέγεθος δειγμάτων) και τύπου Ι (αμφιβολία κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να ανήκε στο δείγμα, από το οποίο παρελήφθησαν οι σπιρομετρικές τιμές, πριν αρρωστήσει).