μελέτη FLAME

Οι περισσότεροι επιστημονικοί οργανισμοί, για τη διαχείριση της ΧΑΠ, συνιστούν, ως πρώτη επιλογή,  συνδυασμούς, όπως ο LABΑ από κοινού με εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή ή μακράς δράσεως εισπνεόμενα αντιχολινεργικά. Στη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί, εάν ο συνδυασμός Ινδακατερόλης και γλυκοπυρονίου μπορεί να ελίναι τουλάχιστον εφάμιλος του συνδυασμού σαλμετερόλης φλουτικαζόνηςσεασθενείς με ΧΑΠ, οι οποίοι βίωσαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο παροξύνσεως κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα, IND/GL, 1680 ασθενείς, ελάμβανε ένα LABA, indacaterol (110 μg) σε συνδυασμό με ένα LAMA glycopyrronium (50 μg), Χ1/Η, ενώ η άλλη ομάδα, SFC, 1680 ασθενείς ελάμβανε σταθερό συνδυασμό με σαλμετερόλη (50  μg) και φλουτικαζόνη (500μg) Χ2/Η. Το κύριο ενδιαφέρον της μελέτης ήταν η εντόπιση της ετήσιας συχνότητας παροξύνσεων.