αιμοθώρακας

Περιγραφή. Συγκέντρωση αίματος στην υπεζωκοτική κοιλότητα.