ρήξη αορτής

χαρακτηριστικά. Διαρροή αίματος δια του αορτικού τοιχώματος. αυτόματη ρήξη:  Η υπέρταση, αθηροσκλήρυνση, προδιαθέτει σε ρήξη της αορτής.
εικόνα 1. διαχωριστικό ανεύρσμα αορτής (Stanford A) που απολήγει σε ρήξη. Μπορεί να υφίσταται από μακρού χρονολογηθέν ανεύρυσμα της αορτής, αν και μπορεί να προκληθεί ρήξη αορτής, χωρίς να έχει προηγηθεί ο σχηματισμός ανευρύσματος.  τραυματική ρήξη ή διατομή της αορτής μετά τυφλό τραύμα. διαφορική διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση αφορά την διάκριση διαπλατύνσεως του προσθίου μεσοθωρακίου επομένως, πρέπει να γίνει από την λεμφασδενοπάθεια τους όγκους του μεσοθωρακίου και το απλό ανεύρυσμα.Περαιτέρω έρευνα, με επίγουσα αξονική τομογραφία, μπορεί να χρειάστεί, κατά την πρώτη προσέγγιση του ασθενούς, εάν υπάρξει υποψία κακώσεως της θωρακικής αορτής. 

Συνήθως καταγράφεται ιστορικό προηγηθέντος ανευρύσματος ή κακώσεως της αορτής, αλλά έχουν καταγραφεί και αυτόματες ρήξεις. Πάνω από το 80% των πρσβληθέντων καταλήγουν πριν φτάσουν στο Νοσοκομείο. Το πλέον ασθενές σημείο, στο οποίο έχει πιθανότητες να συμβεί η ρήξη είναι ο ισθμός της αορτής που είναι μετά της εκφύσεως της αριστερή υποκλειδίου. Η ρήξη μπορεί να είναι αφανής ή εμφανής. κλινική εικόνα. Συνήθως υπαρχει ιστορικό ανευρύσματος ή προηγηθέντος τραύματος. Οι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, ιδιαίτερα, εάν η ρήξη είναι μικρή και ενδαυλική. Μπορεί να είναι δυσπνοϊκοί, υποτασικοί, ταχυκαρδιακοί ή ετοιμοθάνατοι. ακτινολογικά ευρήματα.
εικόνα 2. Η περιγραφή του αορτικού τόξου δεν ορίζεται σαφώς και ποαρατηρεςίται παρεκτόπιση της τραχεάις δεξιά. Αύξηση της πυκότητας στο αριστερό ημιθωράκιο, -δευτεροπαθής στην αιμορραγίαΔιαπιστώνεται, επίση,ς κα΄ταγμα πλευρά και κάταγμα διαφράγματος. 
αφία θώρακος. Ενδεχομένως να αναγνωρίζετσι διαπλάτυνση του μεσοθωρακίου και, γενικά  είναι σπάνια η παρουσία ρήξεως της αορτής σε ασθενείς με αρνητική ακτινογραφία θώρακος. Μερικές φορές διαπιστώνεται απώλεια του αορτικού περιγράμματος, εστριακή δια΄ταση της αορτής, και σκίαση στονα ριστερό άνω λοβό (αίμα παγιδεύεται στο μεσοθωρακικό υπεζωκότα. Αναγνωρίζονται ευρήαμτα κακώσεως, όπως κατάγματα της 1ης και 2ης πλευράς, αιμοπνευμοθώρακας ή προς τα κάτω μετατόπιση ενός βρόγχου. απλή αξονική τομογραφία (χωρίς σκιαστικό): μπορεί να εμφανίσει αύξηση της ακτινολογική πυκνότητα μέσα στο παχυσμένο τοίχωμα της αορτής, ενδαυλικό αιμάτωμα, σε κίνδυνο για ενδαυλικό διαχωρισμό ή ρήξη,. Η ρήξη συνδέεται με υεπρβολική ποσότητα αίματος στο μεσοθωράκιο. Μπορεί να αναγνωρίζεται ψευδοανεύρυσμα και μπορεί να υπαρχουν ευρήαμτα κακώσεων στους κύριους κλάδους αππό την αορτή. αγγειογραφία ή διαοισοφαγικό υπερηχογράφημα. Μπορεί να είναι αναγκαία για την εντόπιση μικρών διαρροών εντός του αορτικού τοιχώματος. Η με σκιαγραφικό μαγνητική τομογραφία είναι μια ευαίσθητη εναλλακιτκή εξέταση, που τείνει να αντικαταστήσει τη παρεμβατική αγγειογραφία.  θεραπεία. Η κατάσταση αναγκαιοί επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση. Αποτίμηση της εκτάσεωβς και της σοβαρότητας της κακώσεως και αντιμετώπιση των συνοδών κακώσεων. Άμεση χειρουργική διόρθωση. Σε περίπτωση που η επέμβαση θεωρείται υψηλού ρίσκου, ελέγχεται το ενδεχόμενο τοποθετήσεως stent. Στους ασθενείς  που επιβιώνουν εκτίθενται σε κίνδυνο να αναπτύξουν στο μέλλον ψευδοανελυρυσμα.     ,