Ερωτηματολόγιο - Βρογχεκτασίες

1. Τι είναι οι βρογχεκτασίες;
2. ποιά είναι τα ευρήματα επί βρογχεκτασιών σατην HRCT;
3. σε ποιόν ανήκει η πρώτη τους περιγραφή;
4. συχνότητα βρογχεκτασιών
5. μορφές βρογχεκτασιών (&)
6. ποιά είναι η αιτιολογία τους
7. τι είναι το σύνδρομο Young;