Βλάβες του φρενικού νεύρου

 Εντοπισμένες βλάβες του φρενικού νεύρου που προκαλούν ετρερόπλευρη παράλυση του διαφράγματος εντοπίζονται συχνότερα ως αποτέλεσμα διηθήσεως από όγκο ή, σπανιότερα, ως αποτέλεσμα καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, ιδίως μετά εφαρμογή τοπικών τεχνικών ψύξεως,για πρόκληση καρδιοπληγίας (frostbitten phrenic syndrome).
Σποραδικά, τα φρενικά νεύρα προσβάλλονται επί νευραλγικής αμυατροφίας (βραγχιακή νευρίτις) που επινεμείται τα νέυρα του βραγχιακού πλέγματος. Η διαφραγματική παράλυση μπορεί να είναι ετρόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη ή κατά συνέχεια αμφοτερόπλευρη. Αποκατάσταση μπορεί να αναγνωρισθεί, αλλά καθυστερεί πολλές εβδομάδες και συνήθως είναι ατελής.