Χρόνιος βήχας -διαγνωστικός αλγόριθμος

διαγνωστικός αλγόριθμος χρόνιου βήχα, όπως προτείνεται από το Consensus Panel Report of the American College of
Chest Physicians.

Κλινική εκτίμηση του βήχα. Σε όλους τους ασθενείς που προσέρχονται για διερεύνιση χρόνιου βήχα, πρέπει να λαμβάνεται πολύ προσεκτικό ιστορικό,  στο οποίο να περιλαμβάνεται και έλεγχος των επαγγελματικών του δραστηριοποίήσεων. H φυσική εξελταση επικεντρώνει στις προσαγωγούς θέσεις που ταυτοποιούν ται ως οι συχνότερα εμπλεκόμενες στην παθοφυσιολογία του. Η αξιολόγηση του ασθενεούς με χρόνιο βήχα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση υγείας και να βαθμονομείται η βαρύτητα του βήχα. Έχουν προταθεί ανανλογικές κλίμακες για τη βαρύτητα του βήχα, που εντάσοντια στο ερωτηματολόγιο επί της ποιότητας της ζωής, αλλά δεν έχει σε ικανοποιητικό βαθμό πιστοποιηθεί. Η ακτινογραφία θώρακος και η σπιρομέτρηση είναι οι πρώτες εξετάσεις ππου πρέπει να προγραμματιστούν, μετά την κλινική εξέταση. Επίσης πρέπει να διενεργηθεί δοκιμασία βρογχικής προκλήσεως, σε ασθενείς χωρίς προφανή αιτία, σε κάθε ασθενεή με χρόνιο βήχα και φυσιολογική σπιρομέτρηση. Προγρμματίζεται βρογχοσκόπηση σε όλους τους ασθενελίς με χρόνιο βήχα, στους οποίους εγείρεται η υπόνοια εισροφήσεως ξένου σώματος. Προγραμματίζεται HRCT σε κάθε ασθενεή με χρόνιο βήχα, που κάθε άλλη, περισσότερο στοχευμέν η εξέταση απέβη αρνητική. Η βέλτιστη διαχείριση αποτελεί συνδυασμό ακριβο΄ςυ διαγνώσεως και εφαρμογή επαρκούς θεραπείας. ΤΑ αποτελε΄σματα της θεραπείας πρέπει να ποσοτικοποιούνται σε προσχηματισμένες φόρμες αξιολογήσεως.  
Οι περισσότερες περιπτώσεις χρόνιου βήχα αφορούν άσθμα, φάρμακα, περιβαλλοντικά αίτια, ΓΟΠ, προβλήματα των ανώτερων αναπνευστικών οδών, επί επιρρεπών ατόμων.
⇒άσθμα/ ηωσινοφιλική βρογχίτις. Ο βήχας μπορεί να είναι η μόνη εκδήλωση στα σύνδρομα αυτά, αλλά δεν διατίθενται ειδικές δοκιμασίες, με τις οποίες θα μπορούσε να προβλεφθεί η απόδοση των κορτικοειδών. Πλάντως, ο βήχας είναι απίθανο να οφείλεται σε ηωσινοφικλική λοίμωξη των αραγωγών, εάν δεν υπάρξει απάντηση μετά 2 εβδομάδες θεραπεία με κορτικοειδή.Η χολήγηση αμΕΑ σε ασθενελις μ =ε χρόνιο βήχα πρέπει αμέσως να διακοπεί.
⇒πέριβάλλον.