τροποποιητές λευκοτριενίων

 Στους τροποποιητές (αναστολείς) λευκοτριενίων συμπεριλαμβάνονται oi ανταγωνιστές των υποδοχέων του cysteinyl- λευκοτριενίου (CysLT1) (montelukast, pranlukast, and zafirlukast) και ο αναστολέας της 5-lipoxygenase (zileuton). Κλινικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ανταγωνιστές των υποδοχέων λευκοτριενίων:
 • κυμαινόμενη βρογχοδιααταλτική δράση
 • μειώνουν τα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένου του βήχα
 • βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία
 • περιστέλλουν τη φλεγμονή των βρόγχων, επί άσθματος
 • μειώνουν τις παροξύσνεις του άσθματος  (35-37).
 1. Χρησιμοποιούνται, συμπληρωματικά, στη θεραπεία του μέσης βαρύτητας επίμονου άσθματος, καθώς και στο επαγόμενο από την ασπιρίνη άσθμα. Εν τοιύτοις, εάν χρησιμοποιείται μόνο του, ως φαρμακο ελέγχου του ασθματος, η απόδοσή του είνια, γενικά, περιορισμένη, συγκριτικά με τα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή.
  1. Οι αναστολείς λευοτριενίων, χορηγούμενοι συμπληρωματικά, μπορούν να εξασφαλίσουν μείωση της δόσεως των εισπνεόμενων γλυκοκορτικοειδών, και άν και δεν εγγυώνται την αντικατάσταση των εισπνεόμενων γλυκοκορτικοειδών, χωρίς κίνδυνο απώλειας του ελέγχου του άσθματος, έχει επισημναθεί η δράση τους στο ακόμη και με υψηλές δόσεις εισπνεόμενων γλυκοκορτικοειδών, ανέλεγχκοτ άσθμα.
  2. Φαίνεται ότι υπολείπονται της δράσεως των μακράς δράσεως β2-διεγερτών, ως θεραπεία συμπληρωματική. 
  3. Το παρατεταμένης δράσεως zileuton, χορηγούμενο Χ2/Η φαίνεται, εν τούτοις, ότι μπορεί να υποκαταστήσει το προτύπου σκευάσματος, χορηγούμενο Χ4/Η.  
 2. παρενέργειες. Οι τροποποιητές των λευκοτριενίων είναι καλά ανεκτοί. Γενικά, αναγνωρίζεται περιορισμένος αριθμός παρενεργειών.
  1. Το zileuton συνδέεται με ήποια ηπατοτοξικότητα, ώστε αναγακιοί, ο έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας, στους ασθενείς υπό zileuton.
  2. Δεν έχει εντοπιστεί σχέση μεταξύ συνδρόμου Churg-Strauss και τροποποιητών των λευκοτριενίων.