θεραπευτικά σχήματα για μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος

 

χημειοθεραπεία: σχήμα ACE

φάρμακο

Etoposide

Doxorubicin

Cyclophosphamide

granulocyte

δόση

50 (100) mg/m2

45 mg/m2

100 mg/m2

 

1

iv

iv

iv

 

2

iv

 

 

 

3

iv

 

 

 

4

iv

 

 

 

5

iv

 

 

sc

6

 

 

  sc

7

 

 

 

sc

8

 

 

 

sc

9

 

 

 

sc

10

 

 

 

 

21

κύκλος 21 ημερών

 

Σχήμα ACE-14 για το μικροκυτταρικό καρκίνωμ πνεύμονος κύκλοι 14 ημερών

φάρμακο

ετοποσίδη

ετοποσίδη

doxorubicin

cyclophosamide

granulocyte

 

δόση

120 mg/m2

240 mg/m2

40 ng/m2

1000 mg/m2

 

 

1

iv

 

iv

iv

 

 

2

 

po

 

 

 

 

3

 

po

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Σχήμα ACO-21 κύκλοι 21 ημερών

φάρμακο

doxorubicin

cyclophosphamide

vincristine

neupogan

δόση

60 mg/m2

750 mg/m2

1.5 mg/m2

5 mg/Kg

1

iv

iv

iv

 

2

 

iv

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

sc

6

 

 

 

sc

7

 

 

 

sc

8

 

 

iv

 

9

 

 

 

sc

10

 

 

 

sc

11

 

 

 

sc

12

 

 

 

sc

13

 

 

 

sc

14

 

 

 

sc

15

 

 

iv

 

16

 

 

 

sc

21

 

 

 

 

 

σχήμα με cisplatin/etoposide

φάρμακο

ετοποσίδη

cisplatin

Neulasta

δόση

100 mg/m2

25 mg/m2

5 mg

1

iv

iv

 

2

 

iv

 

3

iv

iv

 

4

 

iv

 

5

iv

iv

 

6

 

 

sc

7

 

 

 

21

 

κύκλος 21 ημερών

 

καρβοπλατίνη /ετοποσίδη για τη χημειοθεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος

φάρμακο

ετοποσίδη

καρβοπλατίνη

Neulasta

δόση

120 mg/m2

300 mg/m

5 mg

1

iv

iv

 

2

iv

 

 

3

iv

 

 

4

 

 

sc

5

 

 

 

28

κύκλος 28 ημερών

EpiCo Σχήμα 21 ημερών για μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος

φάρμακο

Epirubicin

cyclophosphamide

Vincristine

Neulasta

δόση

70 mg/m2

1000 mg/m2

2 mg

 

1

iv

iv

iv

 

2

 

 

 

sc

21

 

 

 

 

κύκλος 21 ημερών

Σχήμα ICE με προσθήκη Νeupogen για τη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος Neupogen

φάρμακο

ifosfamide

carboplatine

etoposide

etoposide

Vincristine

Neupogen

δόση

5g/m2

300 mg/m2

120 mg/m2

240 mg/m2

0.5 mg/m2

5 mg/Kg

1

iv

iv

iv

 

 

 

2

 

 

iv

 

 

 

3

 

 

 

po

 

 

4

 

 

 

 

 

sc

5

 

 

 

 

 

sc

6

 

 

 

 

 

sc

7

 

 

 

 

 

sc

8

 

 

 

 

 

sc

9

 

 

 

 

 

sc

10

 

 

 

 

 

sc

11

 

 

 

 

 

sc

12

 

 

 

 

 

sc

13

 

 

 

 

 

sc

14

 

 

 

 

iv

 

15

 

 

 

 

 

sc

16

 

 

 

 

 

sc

17

 

 

 

 

 

sc

28

 

 

 

 

 

sc

29

 

 

 

 

 

sc

20

 

 

 

 

 

sc

21

 

 

 

 

 

sc

28     κύκλοι των 28 ημερών

 

topotecan δεύτερης γραμμής σχήμα με προσθληκη neulasta για τη θεραπεία του Μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος

φάρμακο

topotecan

Neulasta

δόση

1.5 mg/m2

5 mg/m2

1

iv

 

2

iv

 

3

iv

 

4

iv

 

5

iv

 

6

 

sc

21

 

 

21 κύκλοι 21  ημερών

πσκλιταξέλη κσι καρβοπλατίνα για τη χημειοθερπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος

φάρμακο

paclitaxel

carboplatine

Neulasta

δόση

200 mg/m2

AUC X 6 mg/ml/min

mg/m2

1

iv

 

 

2

 

iv

 

3

 

 

sc

20

 

 

 

 

gemsitabine/Cisplatin και neupogen για τη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου το πνεύμονος

φάρμακο

gemsitabine

cisplatin

Neupogen

δόση

1000 mg/m2

100 mg/m2

5 mgKg

1

iv

 

 

2

 

iv

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

sc

7

 

 

sc

8

iv

 

 

9

 

 

sc

10

 

 

sc

11

 

 

sc

12

 

 

sc

13

 

 

sc

14

 

 

sc

15

iv

 

 

16

 

 

sc

28

 

 

 

 

PCDE χημειοθεραπευτικό σχήμα για το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος

φάρμακο

cisplatin

cyclophosphamide

4-epidoxorubicin

etoposide

Neulasta

 

100 mg/m2

400 mg/m2

40 mg/m2

100 mg/m2

6 mg

1

 

iv

iv

iv

 

2

iv

iv

 

iv

 

3

 

iv

 

iv

 

4

 

 

 

 

sc

κύκλοι 28 ημερών