πνευμονικοί όγκοι

 βλέπε: πνεύμονες, ανάπτυξη

Οι πνευμονικοί όγκο σχετίζονται με το μέγεθος του σώματος, και το ύψος σε όρθια στάση. Στα παιδιά και τους έφυβους η πνευμονική ανάπτυξη καθυστερεί σχετικά με την ανάπτυξη καθ΄ύψος και βάρος, ώστε υπάρχει απόκλιση στη σχέση ύψους-πνευμονικού όγκου (, ). Η καθ΄ύψος ανάπτυξη στα αγόρια, ηλικίας μεταξύ 12.5 -18 ετών,προηγείται κατά ~1 χρόνο της αναπτύξεως κατά βάρος και FVC, και κατά ~ 1.5 χρόνια της αναπτύξεως της MEFR50%. Στα νέα κορίτσια, οι ρυθμοί αναπτύξεως όλων των σπιρομετρικών τιμών μειώνονται, στο ίδιο διάστημα ηλικιών. Χρησιμοποιώντας απλές αλλομετρικές σχέσεις μεταξύ ύψους και πνευμονικών όγκων η πρόβλεψη του όγκου, με βάση το ύψος, είναι πολύ υψηλή στις νεότερες ηλικίες και πολύ χαμηλότερες στους προχωρημένης ηλικίας εφήβους.

διαχρονική μεταβολή του FEV1 (ATS,, ΝΗΑΝΕS, COLD, LHCE)

 Γενικά, οι τιμές της πνευμονικής λειτουργίας στα αγόρια είναι σημαντικά υψηλότερες συγκριτικά με τα αντιστοιχισμένα καθ΄ύψος κορίτσια, ενώ οι λευκοί έχουν υψηλότερες τιμές, παρ΄ό,τι οι μαύροι. Η πνευμονική λειτουργία αυξάνεται γραμμικά μέχρι την είσοδο στην  εφηβεία, δηλαδή την ηλικία ~ 10 ετών, στα κορίτσια και ~12 ετών στα αγόρια. Η σχέση πνευμονικής λειτουργίας - ύψους αποκλίνει με την ηλικία κατά την εφηβεία. Επομένως, τα νομογράμματα παραμέτρων της πνευμονικής λειτουργίας ως προς το ύψος, στη διάρκεια της εφηβείας, δεν περιγράφουν με ακτίβεια την διαχρονική ανάπτυξη της πνευμονικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της πολύπλοκης περιόδου της εφηβείας (►).  Οι προβλεπόμενες τιμές (αναφοράς) του πνευμονικού όγκου στην παιδική και εφηβική ηλικία, προέρχονται από εξισώσεις που εκπονήθηκαν στη βάση μεριορισμένου αριθμού (<200 παιδιά) στο διάστημα ηλικιών 6-12 ετών, ενώ, ταυτόχρομα, οι μεταβολές στη σχέση των σωματομετρικών μεταβλητών με τον πνευμονικό όγκο μεταβάλλονται ραγδαία, στο διάστημα των ηλικιών αυτών (Quanjer PH. Standardized Lung Function Testing. Bull Eur Physiopathol 1983;19: Suppl. 5 22–27).