πακλιταξέλη και καρβοπλατίνη

paclitaxel και  carboplatin για στάδιο ΙΙI και IV ΜΜΚΠ με μεταστάσεις (►)
δόση

πακλιταξέλη 200 mg/m2 , IV, H1, σε 500 ml 0.9 NaCl σε διάστημα >3 ώρες, μέσω συσκευής εγχύσεως όχι από PVC, ακολούθως,

καρβοπλατίνη διαλυμένη σε 250 ml 5% glucose σε διάστημα >30 λεπτά

 
συχνότητα  Κύκλοι ανά 3 εβδομάδες, 4 κύκλοι  
κύρια τοξικότητα σχετική με την έγχυση υπερευαισθησία, μυελοκαταστολή, αλωπεκία, περιφερική νευροπάθεια, ανεπάρκεια ωοθηκών/στειρότητα  
αντιεμετικά εξαιρετικά εμεσιογόνα  
εξαγγείωση η πακλιταξέλη είναι καυστική  
συνήθης έλεγχος Η1: γενική αίματος, U&Es, LFTs, EDTA (πριν από τον κύκλο 1), CXR (μόνο επί μεταστατικής περιπτώσεως)  
σχόλια

-η δόση της καρβοπλατίνας υπολογίζεται με χρήση της εξισώσεως του Calvert: δόση =στόχος AUC Χ (25+GFR)

-εάν EDTA δεν είναι διαθέσιμο κατά τον πρώτο κύκλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί Cockcroft and Gault για την εκτίμηση της GFR, αλλά η δόση της καρβοπλατίνης πρέπει να εναρμονιστεί σύμφωνα με τη μέτρηση EDTA για τους επόμενους κύκλους. Η EDTA πρέπει να επαναληφθεί εάν υπάρχει μεταβολή της κρεατινίνης ορού κατά 30%

 
προθεραπεία

δεξαμεθαζόνη: 16mg IV 60 λεπτά, πριν την χορήγηση της πακλιταξέλης. Η δεξαμεθαζόνη είναι συνθετικό γλυκοκορτικοειδές με Χ7 αντιφλεγμονώδη δράση, σχετικά με την πρεδνιζολόνη. Έχει, επίσης, αντιαλλεργικές, αντιτοξικές, αντιπυρετικές και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες

χλωραφαιναμίνη: 10 mg ΙV, 30-60 λεπτά, πριν τη χορήγηση της πακλιταξέλης 

ρανιτιδίνη: 50 mg IV, 30-60 λεπτά, πριν τη χορήγηση της πακλιταξέλης 

 
προσαρμογή της δοσολογίας  
αιματολογική τοξικότητα  
  ουδετερόφιλα >=1.5 x 109 /L ουδετερόφιλα <1.5 x 109 /L
αιμοπετάλια >=100 x 109 /L χορηγείται το 100% της δόσεως αναστολή επί 1 εβδομάδα, μετά αποκατάσταση⇒ 100% της πακλιταξέλης, καρβοπλατίμη AUC 6
αιμοπετάλια <100 x 109 /L αναστολή επί 1 εβδομάδα, μετά 100% της δόσεως ανατολή επί 1 εβδομάδα, μετά 75% -100% της δόσεως πακλιταξέλη και καρβοπλατίνη AUC 5-6, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.

εάν η δόση έχει μειωθεί στο 50%, μπορεί να επανέλθει στο 100%, εφόσον η αιματολογική εικόνα έχει αποκατασταθεί

 
νεφρική διαταραχή

η καρβοπλατίνη δεν χορηγείται επί καθάρσεως της κρεατινίνης <20 ml/min

H κάθαρση κρεατινίνης μπορεί, επίσης, να υπολογισθεί:
(140-ηλικία) Χ Β.Σ./72 Χ κρεατινίνη ορού (σε mg/dl)*
*στις γυναίκες: Χ0.85
 
ηπατικές διαταραχές για την πακλιταξέλη, εάν χολερυθρίνη <1.25  Χ ULN  και η ΑLΤ <10 Χ ULN  χορηγείται πλήρης δόση. Διαφορετικά, θεωρείται μείωση της δόσεως. Δεν συνιατάται επί σοβαρής ηπατικής διαταραχής  
περιφερική νευροπάθεια εάν αναπτυχθεί 2ου ή μεγαλύτερου βαθμού νευροπάθεια η πακλιταξέλη μειώνεται κατά 20% σε όλους τους επόμενους κύκλους. Εάν η νευροπάθεια συνεχιστεί ή επιταθεί, η πακλιταξέλη διακόπτεται  
μυαλγία αρθραλγία
οφείλεται στην πακλιταξέλη ή συνήθως συνυπάρχει. Συνήθως βαθμού 1 ή 2. η θεραπεία συνίσταται στην χορήγηση NSAID και επανεκτίμηση του ασθενούς
 
βιβλιογραφία
Kelly, K et al; JCO (2001); 19 (13): 3 210 – 3218
Schiller, JH et al; NEJM (2002); 346 (2): 92 – 98
Socinski, M et al; JCO (2002); 20 (5): 1335 – 1343