γεμισταβίνη και καρβοπλατίνα

 

gemsitabine AND carboplatin Πρώτης γραμμής για εξελιγμένο ΜΜΚΠ ()
δόση

γεμσιταβίνη 1200mg/m2 H1 και H8

καρβοπλατίνη AUC 5

χορήγηση

γεμσιταβίνη διαλυμένη σε διαλυμένο σε 250 ml 0.9%  και εγχέεται σε διάστημα >1/2 ώρας.

καρβοπλατίνη διαλυμένη σε 250 ml 5% glycose και εγχέεται σε διάστημα > 1/2 ώρας.

συχνότητα

κύκλοι 3 εβδομάδων με έλεγχο πριν από κάθε κύκλο 

4 κύκλοι, ως παρηγορητικό φάρμακο είναι αρκετοί, αλλά σε ασθενείς με αντυκειμενική εντύπωση απαντήσεως και εξαιρετική ανοχή, μπορεί να αυξηθούν σε 6 κύκλους

κύρια τοξικότητα μυελοκαταστολή, ερύθημα, γριπώδες σύνδρομο, περιφερικό οίδημα (ήπιο-μέσης βαρύτητα & αναστρέψιμο) ανεπάρκεια ωοθηκών/στειρότητα
αντιεμετικά εξαιρετικά εμεσιογόνο την Η1, ήπια εμεσιογόνο την Η8
εξαγγείωση όχι καυστικά
συνήθης έλεγχος Η1 και Η8 γενική αίματος, U&Es Η1, LFT:H1, EDTA: πριν από την πρώτη χορήγηση CXR: μετά από κάθε κύκλο
σχόλια

-η δόση της καρβοπλατίνας υπολογίζεται με χρήση της εξισώσεως του CAlvert: δόση =στόχος AUC Χ (25+GFR)

-εάν EDTA δεν είναι διαθέσιμο κατά τον πρώτο κύκλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί Cockcroft and Gault για την εκτίμηση της GFR, αλλά η δόση της καρβοπλατίνης πρέπει να εναρμονιστεί σύμφωνα με τη μέτρηση EDTA για τους επόμενους κύκλους. Η EDTA πρέπει να επαναληφθεί εάν υπάρχει μεταβολή της κρεατινίνης ορού κατά 30%

προσαρμογή της δοσολογίας
αιματολογική τοξικότητα

Η1: ουδετρόφιλα <1.5 Χ109 L ή αιμοπετάλια <100 Χ109 /L ⇒καθυστέρηση της δόσεως επί 1 εβδομάδα και επανάλψη της γενικής αίματος. Εάν έχουν αποκατασταθεί ⇒ θεραπεία.

μείωση της αρχικής δόσεως της γεμσιταβίνης στο 75% της αρχικής εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε από τα επόμενα:

ουδετερόφιλα: <0.5 x 109 /L για > 5 ημέρες

ουδετερόφιλα: <0.1 x 109 /L για > 3 ημέρες

εμπύρετη ουδετεροπενία

αιμοπετάλια <25 x 109 /L

καθυστέρηση του κύκλου για πάνω από μια εβδομάδα λόγω τοξικότητας

Η8:

ουδετερόφιλα   αιμοπετάλια gemsitabine
>1.5 x 109 /L και >=100 x 109 /L πλήρης δόση
1.0-1.5 x 109 /L ή 75-100 x 109 /L 50% της δόσεως<
<1.0x 109 /L   <100 x 109 /L διακοπή

εάν η δόση έχει μειωθεί στο 50%, μπορεί να επανέλθει στο 100%, εφόσον η αιματολογική εικόνα έχει αποκατασταθεί

νεφρική διαταραχή

η gemsitabine  δεν ενδείκνυται έαν η GFR < 20 ml/min

Εάν η κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min συζητείται η μείωση της δόσεως της γεμσιταβίνης 

ηπατικές διαταραχές εάν η χολερυθρίνη > 27 mMol/L συζητείται η δόση της γεμσιταβίνης 800 mg/m2
βιβλιογραφία Sederholm, C; Proc ASCO 2002, Abstract
No: 1162
Rudd, RM et al; Proc ASCO 2002, Abstract No: 1164
 
Haematological dose modifications advice in line wi
th Gemzar SPC advice for
gem/carbo (ovary)