καλόηθες μεταναστευτικό λειομύωμα

 Το καλόηθες μεταναστευτικό λειομύωμα είναι ιδιαίτερα σπάνιος όγκος, για τον οποίο δεν έχουν αναφερθεί περισσότερες των 40 καλά περιγραφεισών περιπτώσεων, στην ιατρική γραμματεία (). Αρχικά περιγράφηκε από τον Steiner (1939) ως μεταναστευτικό ινολειομύωμα. ο όρος "καλόηθες μεταναστευτικό λειομύωμα" δεν έχει τύχειευρείας αποδοχής, καθώς μερικοί παθολογοανατόμοι υποστηρίζουν ότι οι περιγραφόμενοι όγκοι είναι, στην πραγματικότητα, χαμηλού βαθμού λειομυοσαρκώματα. οι όγκοι, σχεδόν αποκελσιτικά επιπίπτουν σε γυναίκες, πολλές από τις οποίες αναφέρουν ιστορικό υστερεςκτομής για λειομύωμα, στο εγγύτερο ή απώτερο παρελθόν (μέχρι και 20 χρόνια, , ). 

ακτινογραφία θώρακος; καλόηθες μεταστατικό λειομύωμα, σε γυναίκα 50  ετών, 10 χρόνια μετά υστερεκτομή, για λειομύωμα. η πάθηση διαγνώστικFigureε με ανοικτή βιοψία πνεύμονος, Στην ακατά μέτωπο ακτινογραφία διακρίνονται πολλαπλές πνευμονικές μάζες, με χαρακτηριστικά μεταστατικού όγκου (ανισομεγέθεις, σαφώςαφοριζόμενες μάζες)  

FigureCT θώρακος: ίδια περίπτωση, αμφοτερόπλευρες μάζες, παρουσία μιας φυσαλίδας. 

Figure  ίδια με τα προηγούμενα, περίπτωση, 4 χρόνια μετά. αμφοτερόπλευρες πνευμονικές μάζες, που δεν εμφάνισαν μεταβολή του μεγέθους τους, εκτός ίσως κάποια ευρήματα κεντρικής τήξεως (λευκό βέλος). Το μέγεθος της φυσαλίδας έχει αυξηθεί. Η ασθενής παρέμειεν ασυμπτωματική, κατά τη διάρκεια της παρακολουθήσεως ().