αγγειΐτιδες, συστηματικές

 Οι συστηματικές αγγειΐτιδες (ΣΑ) είναι πολυοργανική πάθηση, της οποίας η εγκαιρη διάγνωση μπορεί να έχει πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα στην τελική της έκβαση. Πρόκειται για σπάνια νοσήματα, με επίπτωση >100/1 εκατομμύριο πληθυσμού (), η ετερογένεια των οποίων συνπάγεται καθυστέρηση της εφαρμογής θεραπείας, με δυσμενείς συνέπειες στην έκβαση (). Ελλείψει συμφωνημένης και έυχρηστης ονοματολογίας, και σαφών διαγνωστικών κριτηρίων χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του American College of Rheumatology και του Chapel Hill Consensus Conference (CHCC) (). Τα κριτήρια τoy ACR για τη διάγνωση της συστηματικής γγειΐτιδας έχουν ευαισθησία 71-95.3% και ειδικότητα 78.-99.7%, ιδιαίτερα για το σύνδρομο Churg-Strauss, τη γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα, τη νόσο Takayasou, ενώ για την  εξ υπερευαισθησίας αγγειΐτιδα εμφανίζουν τη χαμηλότερη ειδικότητα κι ευαισθησία (). |αλλεργική κοκιομάτωση και αγγειΐτιδα|
περισσότερα στο: EULAR points to consider in the development of classification and diagnostic criteria in systemic vasculitis.